Úvodní strana / Obecné texty / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti RSTORE Group s.r.o., provozovatele obchodu RSTORE.cz, platné od 1.1.2021

Vymezení základních pojmů a ustanovení VOP

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují základní právní vztahy mezi smluvními stranami při uzavření konkrétní kupní smlouvy a jejím dalším plnění v níže stanoveném rozsahu, kdy na straně jedné je společnost: RSTORE Group s.r.o. která je výhradním provozovatelem internetového obchodu Rstore.cz (dále jen „Prodávající”, nebo „RSTORE”), se sídlem: V Kapslovně 1, 13000 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248320, jako prodávající, nebo poskytovatel služby a na straně druhé je Kupující tj. objednatel, který může být Spotřebitelem, nebo Podnikatelem (dále jen „Kupující”).

Další podrobnější informace o Prodávajícím jsou uvedeny ve veřejně přístupných sekcích tohoto internetového obchodu "Kontakty".

V případě, kdy společnost RSTORE Group s.r.o. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby, dle své aktuální nabídky jednotlivým Kupujícím, dle jejich požadavků za předem stanovenou smluvní cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k uzavřené smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li individuálně stanoveno a oběma stranami předem odsouhlaseno jinak.

Kupující je dále ve smyslu uzavření a plnění kupní smlouvy Spotřebitelem, nebo Podnikatelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání se záměrem dalšího ekonomického zhodnocení předmětu této kupní smlouvy. Spotřebitelem je tedy přímo definována fyzická osoba, která samotný předmět plnění kupní smlouvy při jejím uzavření bude dále využívat pouze pro svojí osobní potřebu.
"Právní vztahy Prodávajícího a Spotřebitele, výslovně neupravené těmito VOP a Spotřebitelem při uzavírání smluvního vztahu odsouhlasenými se dále v tomto případě řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v současně platném a účinném znění, jakož i dalšími s ním souvisejícími".

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění, nebo činí kroky obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě zplnomocněná osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení o povinnosti seznámit se před uzavřením smlouvy s navazujícími dokumenty "Reklamační řád", dále "Platba a doprava", že jim porozuměl a dále s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího a zároveň zveřejněných na Rstore.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, textové a grafické náplně Rstore.cz, firemních log, nebo dalších, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Všechny použité grafické i textové informace (tj. obsahová náplň Rstore.cz), jsou individuálně zpracovány společností RSTORE Group s.r.o. pro prezentační účely na Rstore.cz. Podklady pro zpracování těchto zveřejněných informací byly na vlastní náklady pořízeny, nebo získány se souhlasem pro jejich zpracování od jejich vlastníků přímo, nebo se souhlasem jejich zástupců. RSTORE Group s.r.o. považuje tuto obsahovou náplň za svoje vlastnictví, archivuje data o jejich zpracování i zveřejnění a bez udělení výslovného souhlasu nelze tuto náplň dále kopírovat, zveřejňovat a používat pro jakékoliv další účely.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

1. náklady na prostředky elektronické komunikace, nebo komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení jsou dále stanoveny dle podmínek Vašeho operátora) a RSTORE Group si neúčtuje v tomto případě žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní individuální přepravy,dále přepravy nadrozměrných zásilek, nebo nadstandartních smluvních služeb).
2. RSTORE Group požaduje úhradu smluvně stanovené kupní ceny dle aktuální nabídky v moment podání objednávky Kupujícím před převzetím plnění dle uzavřené kupní smlouvy Kupujícím od RSTORE Group, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, která se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li jím vyžadovány a RSTORE Group poskytovány.
3. ceny zboží a služeb jsou na webu Rstore.cz provozovaném RSTORE Group uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru na hlavní provozovně RSTORE Group / Rstore.cz v Praze 3, jsou náklady spojené s dopravou a převzetím plnění nulové tj. zdarma, za předpokladu Kupujícím přijatých a RSTORE Group nabízených možností plnění platebních podmínek nutných pro tento případ převzetí.
4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu RSTORE Group jako provozovatele Rstore.cz
5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, které RSTORE Group splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RSTORE Group a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
7. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
8. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu RSTORE Group, přičemž registrovaní uživatelé Rstore.cz mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu
9. v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Uzavření kupní smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu Rstore.cz provozovaném RSTORE Group tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník RSTORE Group, ať už přímo na provozovně, po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku jejím odesláním, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Rstore.cz. Za případné chyby při přenosu dat RSTORE Group nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy RSTORE Group neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva (tj. přijatá objednávka, daňový doklad, informace o převzetí, popř. expediční doklad) je prodávajícím RSTORE Group archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouvou se RSTORE Group zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za ni RSTORE Group kupní cenu.
RSTORE Group si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
RSTORE Group Kupujícímu odevzdá věc dohodnutým způsobem, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
RSTORE Group splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li RSTORE Group věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, RSTORE Group odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li RSTORE Group větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
RSTORE Group odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno stranami předem, jak má být věc zabalena, zabalí RSTORE Group věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří RSTORE Group věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou RSTORE Group způsobil porušením své povinnosti
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek tohoto nebezpečí vzniká, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní RSTORE Group umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit plnou kupní cenu, ledaže RSTORE Group škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla a oznámila dodatečně přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost RSTORE Group

RSTORE Group odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Dále RSTORE Group odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které RSTORE Group či výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
se věc hodí k účelu jejího použití, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
je věc v odpovídajícím množství, deklarované kvalitě, míře nebo hmotnosti
věc vyhovuje požadavkům platných právních předpisů ČR
Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
na opotřebení věci způsobené jejím jiným než obvyklým užíváním
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, za níž je RSTORE Group zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

na odstranění vady opravou věci
na přiměřenou slevu z kupní ceny
odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí RSTORE Group, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu RSTORE Group; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li RSTORE Group vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu RSTORE Group nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že RSTORE Group nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může RSTORE Group dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může RSTORE Group odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li RSTORE Group vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu RSTORE Group.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující RSTORE Group na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se RSTORE Group zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu RSTORE Group, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu této věci řádně, uhradil v plné výši kupní cenu a včas poskytl k provedení této služby potřebnou součinnost v plném rozsahu.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.


Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Uvedená lhůta je určena k tomu aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s vlastnostmi a funkčností zboží stejně tak jako v rozsahu, kdy si vybírá zboží před nákupem v kamenném obchodě. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá RSTORE Group bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od RSTORE Group obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit vždy úplné ( s kompletní obsahovou dokumentací, včetně veškerých částí originálních prodejních obalů a příslušenství, které jsou nedílnou součástí zboží při prodeji ) ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží při vrácení nesmí jevit jakékoli známky užívání, opotřebení či jiného poškození.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit v co nejkratším možném termínu na adresu provozovny RSTORE Group spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu pro úhradu dobropisovaných finančních prostředků, po vyřízení odstoupení od smlouvy.
Spotřebitel odpovídá RSTORE Group pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu i vlastnosti. Dojde li v důsledku nakládání s tímto zbožím ze strany spotřebitele k jeho částečnému, či plnému znehodnocení, nebo opotřebení má RSTORE Group právo požadovat náhradu na základě vyhotovení odhadu takové vzniklé škody i odečíst tuto výši odhadnutých škod (Autorizovaný servis popř. dále Soudní odhadce) ze spotřebitelem poskytnutých peněžních prostředků a rozdíl těchto pak převést zpět na bankovní účet spotřebitele, nebo vyplatit spotřebiteli stejným způsobem jakým platbu od spotřebitele přijal.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RSTORE Group bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, RSTORE Group není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RSTORE Group odeslal a RSTORE Group po jeho přijetí zpět posoudí stav tohoto vráceného zboží od spotřebitele.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi RSTORE Group a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má RSTORE Group právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel a v případě:
došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady v jiném, než autorizovaném servisu.
použil-li Kupující věc ještě před objevením vady k jiným než obvyklým a doporučeným/předpokládaným účelům použití.
zanedbal-li Kupující doporučenou předepsanou údržbu, nebo neplnil povinnost pravidelné servisní kontroly v autorizovaném servisu.
způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím ve stanovené lhůtě.
prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady jinému subjektu.
spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití (Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující RSTORE Group, co ještě vrátit může, a dá RSTORE Group náhradu do výše, v níž měl Kupující z použití věci prospěch).
neoznámil-li Kupující vadu věci včas RSTORE Group, pozbývá tím práva k odstoupení od smlouvy.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci svojí obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení vašeho IČ při registraci a následně v nákupním dokladu), jste dále podnikatelem. Právo na odstoupení od smlouvy i vrácení zakoupeného zboží do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu, od data převzetí vám v tomto případě nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@rstore.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
RSTORE Group může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, RSTORE Group pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Provozní doba / Možnosti vyřizování objednávek

Objednávky uzavřené pomocí internetového obchodu Rstore.cz provozovaného RSTORE Group jsou přijímány automaticky do našeho obchodního systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Jejich zpracování a poskytování aktuálních informací o průběhu jejich vyřizování je dále specifikováno námi deklarovanou běžnou pracovní dobou.
Příjem a vyřízení vašich objednávek pro expedici námi inzerovaného zboží v aktuálním stavu dostupnosti "Skladem" (expedice ještě v ten samý den vaší objednávky) při uzavření vaší objednávky a možnosti předpokládaného doručení pomocí vámi zvolené přepravní společnosti dle naší nabídky, nebo druhu dopravy (dobírka, osobní odběr) do druhého pracovního dne v rámci ČR: do 11:00 hodin v pracovní dny.
Objednávky odeslané pomocí elektronické pošty (emailu) směrované na adresu: obchod@rstore.cz , RSTORE Group / Rstore.cz. Příjem a zpracování objednávek v pracovní dny: Po-Pá / 09:00-16:00.
Objednávky uzavřené pomocí telefonické komunikace na tel. lince určené pro tyto objednávky: +420 222 990 660, RSTORE Group / Rstore.cz. Příjem a zpracování objednávek v pracovní dny: Po-Pá / 09:00-16:00.
Objednávky uzavírané pomocí osobní komunikace spojené s vaší návštěvou naší provozovny s možností předvedení vybraného sortimentu vyškoleným odborníkem a námi nabízených produktů RSTORE Group / Rstore.cz v Praze 3. Příjem a zpracování objednávek, s možností osobního odběru po předchozím upozornění na tento požadavek v rámci dostupnosti tohoto zboží v našich skladech, po předchozí domluvě během otevírací doby provozovny v pracovní dny: Po-Pá / 09:00-16:00.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. bez dalších skrytých poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání / uzavření kupní smlouvy. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím internetového obchodu Rstore.cz
elektronickou poštou na adrese info@rstore.cz
telefonicky pomocí tel. linky pro objednávky: +420 222 990 660
osobně na adrese provozovny RSTORE Group / Rstore.cz v Praze 3
RSTORE Group doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím zaregistrovaného profilu Kupujícího na Rstore.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlašovat se pravidelně ze svého profilu po provedení objednávky, kontrole dat, nebo prohlížení svých uložených dokumentů.

Platební podmínky

Prodávající nabízí a akceptuje následující platební podmínky:
Platba v hotovosti, nebo platební kartou v měně CZK při převzetí v provozovně RSTORE Group / Rstore.cz v Praze 3.
Online platba kartou, nebo ePlatba+ v české republice pomocí platební brány Comgate implementované přímo v našem internetovém obchodě www.rstore.cz 
Platba předem bankovním převodem na základě vygenerované "Zálohové faktury" (obdržíte automaticky po uzavření vaší objednávky na vámi uvedený email ve formátu PDF)
Dobírka v měně CZK při doručení a převzetí zásilky (platba v hotovosti, nebo platební kartou výhradně v případě vaší volby způsobu dopravy "PPL-Dobírka" přebírá od zákazníka přepravce – kupující dále hradí navíc tzv. dobírečné – viz podmínky „Platba a doprava“)
Platba na fakturu s předem stanovenou splatností (pouze pro registrované subjekty s platnou smlouvou o obchodní spolupráci)
Upozornění: Zboží zůstává výhradně až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Dodací podmínky a převzetí zboží

Osobní odběr:
Zboží může osobně na adrese naší provozovny převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí při předání předmětu plnění dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem (při převzetí bude zodpovědnou osobou prodávajícího vizuálně posouzena shoda a identita této osoby dle tohoto předloženého dokladu), nebo dále dle předem Kupujícím zaslaných instrukcí s výslovným písemným vyjádřením a zplnomocněním konkrétní osoby pověřené pro převzetí předmětu plnění ze strany prodávajícího Rstore.cz.
Zasílání přepravní službou po celé ČR:
Zboží v námi deklarovaném stavu Skladem je běžně možné expedovat z našich skladů a dále kupujícímu zaslat ten samý pracovní den, nebo nejpozději následující pracovní den přepravní službou PPL s podmínkou přijetí a zpětně zaslaného potvrzení o přijetí jeho objednávky v elektronickém systému do 11:00 v pracovní dny.

Smluvní přepravní služba PPL běžně dodává zásilky po celé ČR do 24 hodin v pracovní dny od jejich odeslání. Cena dle druhu přepravy se řídí aktuálně zveřejněným ceníkem na Rstore.cz v den objednávky. Pokud nebude zboží expedováno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího (např. kompletace zásilky z několika skladů, nebo dle zveřejněné aktuální dostupnosti v okamžiku objednání zboží na Rstore.cz) do dvou pracovních dnů od data přijetí objednávky (a taktéž přímého plnění podmínek předem zvolených a splněných ze strany kupujícího, zejména při volbě Platba předem na účet prodávajícího do max. 3 - pracovních dnů, je-li tato forma platby kupujícím zvolena), má Kupující od smlouvy odstoupit a v dalším případě neplnění základních smluvně stanovených závazků ze strany kupujícího má právo Prodávající objednávku stornovat bez dalšího upozornění.
Ceny dopravy naleznete na webové stránce Rstore.cz v sekci „Platba a doprava“.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s doručujícím dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení včetně samolepící pásky, posouzení a zhodnocení celkového stavu vnějšího přepravního obalu a jeho zjevném poškození, např. průrazům kartonu, nebo výraznějšímu poškození vnějších rohů), podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná, nebo vykazuje zjevné poškození vnějšího přepravního obalu (v tomto případě doporučujeme v místě a čase předání přepravcem udat její stav a důvod pro nepřevzetí zásilky z hlediska jejího zjevného poškození vnějšího přepravního obalu a dále vlastní zásilku nepřebírat). Pokud se takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce rozhodne převzít bez dalšího vyjádření k poškození vnějšího obalu a v tomto důsledku dále možného poškození jejího vnitřního obsahu, je tato zásilka dále posuzována jako doručená bez vad při přepravě přijatá Kupujícím. Jakékoli poškození v tomto případě je nutno na místě při přijetí takovéto zásilky zdokumentovat (nejlépe foto), oznámit v písemném záznamu přijetí takové zásilky přepravci a dále detailně popsat v předávacím / reklamačním protokolu přepravce v místě a čase převzetí. Rozhodnete-li se takto poškozenou zásilku při předání přepravcem převzít / trvejte v tomto případě na okamžitém sepsání stavu reklamačního protokolu o vnějším a po rozbalení i vnitřním stavu doručené zásilky. Výsledný a detailní stav po tomto základním zápisu o přijetí poškození převzaté zásilky můžete doplnit většině přepravců písemně ještě do 3 dnů od doručení takto převzaté zásilky.
Tuto skutečnost v rámci neúplné, nebo výše zmíněným způsobem poškozené zásilce při přepravě vámi zvoleným přepravcem je nutno taktéž neprodleně, anebo nejpozději následující pracovní den oznámit e-mailem (se základním, nebo detailním popisem poškození takové zásilky sepsaným s příslušným přepravcem v místě a čase předání zásilky) na adresu info@rstore.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu RSTORE Group. Jakákoliv dodatečná reklamace neúplnosti, nebo vnějšího poškození přijaté zásilky bez jejího výše uvedeného a touto smlouvou stanoveného oznámení, která může mít vliv na poškození jejího vlastního obsahu nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a RSTORE Group.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží ve většině případů nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, piště vaše stížnosti na emailovou adresu: info@rstore.cz . 
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit společně a přímo, na základě zákona č. 378/2015 sb., kterým se mění předchozí zákon č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitel, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný přímo na stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce, nebo pověřeného subjektu nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS . Návrh zde může podat jenom spotřebite žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nebudou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost přímo na adresu Ministersva průmyslu a obchodu, nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz .
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů nese každá strana sama.

Závěrečná ustanovení a upozornění

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021 a ruší tím předchozí znění VOP, včetně jejich podmíněných součástí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění a prohlašuje tímto, že výše uvedené všeobecné obchodní podmínky odpovídají a jsou navrženy v rámci souladu se současně platnými definicemi obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím dle Občanského zákoníku (č.89/2012 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č.378/2015 Sb.).

BOSE Showroom & Shop Praha

Hledáte profesionální a individuální řešení ozvučení vašich prostor, nebo se chcete blíže seznámit s produkty BOSE?

Rezervujte si termín vaší návštěvy a využijte našich znalostí i dlouholetých zkušeností při konzultaci vašich požadavků s odborníky na produkty BOSE. V rámci služeb poskytujeme našim zákazníkům vše od individuálního návrhu řešení až po samotnou realizaci projektů i následný klientský servis.

Udělat si předem trochu času a rezervovat termín vaší návštěvy se vždy vyplatí.

Rezervovat návštěvu

Hlavní vchod najdete na křižovatce ulic Jeseniova / Tovačovského Praha 3 - Žižkov

Po - Pá: Podle Rezervace | So - Ne: Zavřeno |  +420 222 990 666